Kognitiv medicin – Vad är det & hur fungerar det?

Kognition är en samlingsbeteckning på människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. Intakta kognitiva funktioner är en förutsättning för att man skall kunna leva ett normalt vardagsliv.

Nedsatta kognitiva funktioner

Nedsatta funktioner leder till svårigheter att klara av komplexa och vardagliga funktioner såsom att planera sin dag, fullgöra sina uppgifter i arbetslivet, sköta sin ekonomi, laga mat, rehabilitera, hålla ordning, vara tillsammans med andra eller odla sina intressen.

Nedsatta kognitiva funktioner leder också till en ökad stresskänslighet. Utöver de välkända kognitionsstörande sjukdomarna Alzheimers sjukdom och cerebrovaskulär sjukdom, finns flera andra sjukdomar eller ingrepp vilka uppvisar kognitiv nedsättning som en viktig, men inte alltid identifierad, manifestation.

Det kan exempelvis röra sig om affektiv sjukdom, schizofreni, missbruk, neurologiska motorikstörningar, MS, traumatiska hjärnskador, cancer, infektioner, kärlsjukdomar (ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinsufficiens, hypertoni, diabetes mellitus, stroke, vitsubstanssjukdom), koronar by-pass operation eller andra större kirurgiska ingrepp.

Multisjuklighet leder relativt ofta till funktionshindrande kognitiv nedsättning. Kognitiva effekter och bieffekter av läkemedel uppmärksammas också alltmer, inte bara psykofarmaka utan också exempelvis cytostatika.

Andra sjukdomar vid kognitiv nedsättning

Andra sjukdomsgrupper där den kognitiva nedsättningen utgör kärnsymtomatologin är utvecklingsstörning, ADHD och autismspektrumstörningar.

Demens, stroke och neuropsykiatriska sjukdomar svarar för uppemot 50% av medicinskt orsakat handikapp i låg- och medelinkomstländer. Procentsatsen är antagligen högre i höginkomstländer på grund av den relativt sett högre andelen äldre i dessa länder.

Det som förenar dessa sjukdomar är att den kognitiva förmågan är nedsatt. Det gäller självfallet demens och neuropsykiatriska sjukdomar, men också stroke, som vanligen utgörs av minor stroke där den kognitiva nedsättningen dominerar över de motoriska symptomen.

Orsaker till kognitiva sjukdomar

Orsakerna till kognitiva störningar är många. Kognitiv medicin är ett samlingsnamn för en rad medicinska tillstånd och sjukdomar som har gemensamt att de orsakar kognitiv störning i någon form.

Dessa tillstånd kräver uppmärksamhet inom professionen eftersom mörkertalet är stort och kostnaden både för samhället och den drabbade är hög. Att engagera sig i området är ett bidrag till att lösa ett att våra stora framtidsproblem.