Studie Minnesförbättring & Galantaminnivåer

I tidskriften Alzheimer’s Research and Therapy har Carina Wattmo tillsammans med Blennow/Åsa Wallin, mm, publicerat en studie som beskriver sambandet mellan koncentrationen av läkemedlet galantamin i ryggvätska och blod – i relation till svar på minnesförbättring.

84 patienter med Alzheimer’s sjukdom i SATS (Swedish Alzheimer Treatment Study) studerades, och medeldosen av galantamin (Reminyl =kolinesterashämmare) var 14mg/dygn. 180 provtillfällen visade, att alla patienter hade en mätbar koncentration, vilket ju tyder på god complience.

Dessa plasmakoncentrationer, hade gott samband med dosen av galantamin. Ingen skillnad sågs mellan kön, förutom att män med övervikt, hade lägre koncentration av galantamin.

Detta kan betyda, att män med högre kroppsvikt, kan behöva dosökning. Man diskuterade även, att en låg ursprungsdos av galantamin, kan påverka behandlingsresponsen, såtillvida att medeldosen 14mg/dygn är otillräcklig.

Leave a Reply